Business Adviser-Growth

Location
Pencoed, Bridgend
Salary
up to £35,000 per annum
Posted
15 Sep 2017
Closes
13 Oct 2017
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Do you have what it takes to support Welsh SME’s to deliver their growth ambitions?

Role: Business Adviser-Growth, Business Wales

Location: Pencoed, Bridgend

Area covered: South West East (from Vale of Glamorgan to Monmouthshire)

Salary: up to £35,000 per annum

Hours: full-time, 37.5 hours per week (part-time hours may be considered)

Number of vacancies: 2.5

Business Advisers form key elements for Business Wales service that provides first class business support to Welsh SMEs on behalf of the Welsh Government, funded by the European Regional Development Fund and delivered by Growth Partnership Wales (GPW), a partnership of Business in Focus, Antur Teifi and Peninsula Enterprise (PE).

Business Advisers will work with “Growth” businesses to assist in their development to overcome specific barriers they are experiencing either as “Start ups” or if they are already trading. It is essential for the successful candidate to have knowledge of complex business plans, have run their own business or managed at a senior level. Business Advisers will work directly with clients on a 1-2-1 basis to identify key issues that they can assist the client with either directly or through support of their private and public networks.

Some of the key attributes that the Business Adviser will possess are:

  • Ability to utilize experience and knowledge to identify barriers to growth
  • Can deliver or assist in workshops and seminars that will assist growth businesses develop their knowledge and skills
  • Project plan specific support for clients in a timely and relevant manner
  • Strong ability to interact effectively with people at all levels

For more information about the role please refer to the job description.

Please be advised that we have other exciting employment opportunities within the Business Wales service.

Business in Focus and Antur Teifi are equal opportunity employers and service providers that will not ask candidates for any upfront fee or offer the role without following a recruitment process. Agencies need not respond or contact in relation to this vacancy.

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i gefnogi mentrau bach a chanolig yng Nghymru i gyflawni eu huchelgais am dwf?

Swydd: Ymgynghorydd Busnes-Twf, Busnes Cymru

Lleoliad: Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr

Ardal: De Ddwyrain Gorllewin (o Fro Morgannwg i Sir Fynwy)

Cyflog: hyd at £35,000 y flwyddyn

Oriau: llawn amser, 37.5 awr yr wythnos (gallai oriau rhan amser cael eu hystyried)

Nifer y swyddi gwag: 2.5

Mae Ymgynghorwyr Busnes yn ffurfio elfen allweddol o’r maes arbenigol hwn o wasanaeth Busnes Cymru sy'n darparu cymorth busnes o'r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n cael ei ddarparu  gan Bartneriaeth Twf Cymru (PTC), partneriaeth o Busnes Mewn Ffocws, Antur Teifi a Peninsula Enterprise (PE).

Bydd Ymgynghorwyr Busnes yn gweithio gyda busnesau "Twf" i’w cynorthwyo yn eu datblygiad i oresgyn rhwystrau penodol y maent yn eu profi naill ai fel rhai sy’n cychwyn o’r newydd neu os ydynt eisoes yn masnachu. Mae'n hanfodol i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar wybodaeth am gynlluniau busnes cymhleth, wedi rhedeg eu busnes eu hunain neu wedi rheoli ar lefel uwch. Bydd Ymgynghorwyr Busnes yn gweithio'n uniongyrchol gyda chleientiaid ar sail un i un i adnabod materion allweddol y gallant helpu'r cleient gyda naill ai'n uniongyrchol neu drwy gefnogaeth eu rhwydweithiau preifat a chyhoeddus.

Rhai o’r nodweddion allweddol fydd gan yr Ymgynghorydd Busnes yw:

  • Y gallu i ddefnyddio profiad a gwybodaeth i adnabod rhwystrau i dwf
  • Medru cyflwyno neu gynorthwyo mewn gweithdai a seminarau a fydd yn cynorthwyo busnesau twf i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau.
  • Cynllunio cefnogaeth penodol ar gyfer cleientiaid mewn modd amserol a pherthnasol
  • Gallu cryf i ddylanwadu a rhyngweithio'n effeithiol â phobl ar bob lefel

Am fwy o wybodaeth am y rôl, darllenwch y disgrifiad swydd.

Sylwer fod gennym gyfleoedd cyflogaeth cyffrous eraill o fewn gwasanaeth Busnes Cymru.

Mae Busnes Mewn Ffocws ac Antur Teifi yn gyflogwyr cyfle cyfartal a darparwyr gwasanaeth na fydd yn gofyn i ymgeiswyr am unrhyw ffi ymlaen llaw nac yn cynnig y swydd heb ddilyn proses recriwtio. Nid oes angen i asiantaethau i ymateb nac i gysylltu mewn perthynas â'r swydd wag hon.

More jobs like this