Caseworker / Gweithiwr Achos

5 days left

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£29,100 per annum (starting salary) / £29,100 y flwyddyn (cyflog cychwynnol)
Posted
08 Sep 2017
Closes
29 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Education Workforce Council (EWC) is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales. 

Working as part of the EWC’s Fitness to Practise Department, the Caseworker will be responsible for administering cases involving alleged unacceptable professional conduct, serious professional incompetence, conviction of a relevant offence, suitability for registration assessments and Induction Appeals.

The successful candidate should have strong analytical, decision making and communication skills. They may have experience of working within a casework or disciplinary/fitness to practise environment or can demonstrate an aptitude for this type of work. In addition, in this busy and varied role, the successful candidate will have strong organisational skills, an eye for detail and a methodical approach.

The post-holder will be required to attend Committee meetings and hearings throughout Wales with periodic travel to North Wales and overnight stays a requirement.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is Friday 29 September 2017.

For further information contact jobs@ewc.wales, or to download an application pack visit: https://www.ewc.wales/site/index.php/en/about/working-for-the-council

 

Gweithiwr Achos

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio fel rhan o Adran Priodoldeb i Ymarfer CGA, bydd y Gweithiwr Achos yn gyfrifol am weinyddu achosion sy'n ymwneud ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol honedig, anghymhwysedd proffesiynol difrifol, collfarn trosedd berthnasol, addasrwydd ar gyfer asesiadau cofrestru ac Apeliadau Sefydlu.

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau dadansoddi, gwneud penderfyniadau a chyfathrebu cryf. Efallai y bydd ganddynt brofiad o weithio mewn amgylchedd gwaith achos neu ddisgyblu / addasrwydd i ymarfer neu gallant ddangos dawn ar gyfer y math hwn o waith. Yn ogystal, yn y rôl brysur ac amrywiol hon, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau sefydliadol cryf, llygad manwl ac ymagwedd drefnus.

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd fynychu cyfarfodydd a gwrandawiadau'r Pwyllgor ledled Cymru gyda theithio cyfnodol i Ogledd Cymru ac aros dros nos yn ofyniad.

Mae buddion cyflogwyr yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (sydd ddim yn cynnwys 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw Dydd Gwener 29 Medi 2017 .

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/amdanom-ni/gweithio-i-r-cyngor