GOVERNANCE OFFICER

Recruiter
Location
Ebbw Vale, Blaenau Gwent
Salary
£20,255 - £22,215 pa
Posted
07 Sep 2017
Closes
20 Sep 2017
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Communities              gov

GOVERNANCE OFFICER

SCP 22 - 25 £20,255 - £22,215 pa

Actual Starting Salary SCP 22 £20,255 pa

Full time post (37 hours)

Based in Ebbw Vale, Tredegar and Ebbw Fach with some time required in Newport

This post is funded until 31 December 2020

COMMUNITIES FOR WORK AND EMPLOYABILITY GRANT

Communities for Work (CfW) is a Welsh Government programme supported by the European Social Fund (ESF) that aims to tackle poverty through sustainable employment by providing intensive employment mentoring and support. The programme focuses on reducing the number of 16-24 year olds who are NEET and increasing the employability of economically inactive and long term unemployed adults who have complex barriers to employment.

The Welsh Government’s Employability Grant will provide the infrastructure to support the ongoing delivery of Communities for Work. It will take forward the learning from the Lift Programme, and enable Lead Delivery Bodies to enhance their employment focussed support for those, often with complex barriers, who are furthest from the labour market.

THE ROLE

We are looking for a Governance Officer to support the development of the Communities for Work operations, in accordance with Welsh Government and European Structural Fund Guidance and priorities.

The post holder will focus particularly on operational compliance in accordance with European Structural Funds Regulations.

Experience of annual audit preparation and production of reports is essential. You will possess excellent organisational skills and be able to work accurately, prioritising workload in response to changing organisational requirements, writing agendas and minute taking.

For an application pack visit our website and click on vacancies - click apply to be directed. No CVs accepted. Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview.

Closing date for applications: 10 a.m. 20th September 2017.

Provisional Interview date: 29th September 2017. 

NO AGENCIES

SWYDDOG LLYWODRAETHU

SCP 22 - 25 £20,255 - £22,215 y flwyddyn

Cyflog gwirioneddol yn dechrau ar SCP 22 £20,255 y flwyddyn

Swydd lawn amser (37 awr)

Wedi’i lleoli yng Nglynebwy, Tredegar ac Ebwy Fach, gyda rhywfaint o amser yng Nghasnewydd

Mae’r swydd wedi'i hariannu tan 31 Rhagfyr 2020

CYMUNEDAU AM WAITH A GRANT CYFLOGADWYEDD

Un o raglenni Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw Cymunedau am Waith, ac mae’n ceisio mynd i’r afael â thlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy a darparu cymorth a mentora dwys mewn perthynas â chyflogaeth. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ostwng nifer y bobl 16-24 oed sydd heb fod mewn gwaith, cyflogaeth na hyfforddiant, ac ar gynyddu cyflogadwyedd oedolion sy’n economaidd anweithgar a di-waith yn y tymor hir ac sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.

Bydd Grant Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yn darparu'r seilwaith i gefnogi Cymunedau am Waith. Bydd yn rhoi hwb i'r hyn a ddysgir gan y Rhaglen Esgyn, a bydd yn galluogi Cyrff Cyflenwi Lleol i gynyddu’r cymorth sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth i bobl sydd â rhwystrau cymhleth ac sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Y SWYDD

Rydym yn chwilio am Swyddog Llywodraethu i gefnogi’r gwaith o ddatblygu gweithrediadau Cymunedau am Waith, a hynny’n unol â chyfarwyddyd a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a Chronfeydd Strwythurol Ewrop.

Bydd deiliad y swydd yn canolbwyntio’n arbennig ar gydymffurfiaeth weithredol yn unol â Rheoliadau Cronfeydd Strwythurol Ewrop.

Mae profiad o baratoi archwiliadau blynyddol a llunio adroddiadau yn hanfodol. Bydd gennych sgiliau trefnu rhagorol a byddwch yn gallu gweithio’n gywir, gan flaenoriaethu llwyth gwaith i ymateb i ofynion sy’n newid yn y sefydliad, ysgrifennu agendâu a chymryd cofnodion.

I gael pecyn ymgeisio ewch i www.gavowales.org.uk a chlicio ar 'vacancies'. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 10am, 20ain Medi 2017.

Dyddiad amodol y cyfweliad: 29ain Medi 2017.

EU logo