Regional Coordinator (South East Wales) / Church E...

Recruiter
Christian Aid
Location
Wales
Salary
Competitive
Posted
02 Aug 2017
Closes
14 Aug 2017
Sectors
Sport & Leisure
Contract Type
Contract
Hours
Full Time
To read this information in Welsh please scroll down the page. About usAt Christian Aid we have a vision of a better world, free from poverty. Join us to inspire churches, supporters and volunteers in South and Mid Wales to play their part in bringing this vision closer to reality. This role sits within the Wales division in Christian Aid's Support and Community Partnerships Department (SPD). The Wales division is responsible for developing relationships within Wales with key Christian Aid supporters and stakeholder, including volunteers, churches, Christian Aid groups, the Welsh Government and Assembly Members, the media, private sector and other civil society groups.About the roleThrough the nurturing and building of relationships you will motivate and enable church leaders, church congregations, volunteers and Christian Aid groups to respond to poverty by raising more money, campaigning and prayer. You will work with and through others to increase the engagement of churches in South East Wales. You will also play a key role in planning and delivering national fundraising, campaigning and church engagement initiatives.About youWe are looking for someone who is passionate about the vision of Christian Aid and has the confidence, skills and energy to strengthen our partnerships and to fundraise with churches and individuals across South East Wales. You will be in the vanguard of our new emphasis on project working, participating in cross-organisational project groups to creatively fulfil our fundraising and campaigning aims, such that Christian Aid enables a wide range of churches and church-goers to be effective agents of change. As part of the Christian Aid Wales team you will need to be able to work well with other staff members and independently take responsibility for the work in your regional area. You will need to be well organised and able to plan and balance a diverse workload.You will have substantial experience of working with churches and of bringing out the best in volunteers; fundraising and campaigning; giving presentations or preaching and will have competent IT skills. You will be comfortable working within a project management structure, and with a wide range of staff from different disciplines. You will also have a good understanding of international development issues and Christian Aid's core supporter base in the churches. You will be an excellent communicator, able to motivate and inspire people of faith to give, act and pray for Christian Aid using biblical principles and faith-based language. Welsh language communication skills would be an advantage.Further informationThis role requires applicants to have the right to work in the country where this position is based.This role requires the applicant to hold a valid driver's license.We value diversity and aspire to reflect this in its workforce. We welcome applications from people from all sections of the community, irrespective of race, colour, gender, age, disability, sexual orientation, religion or belief.You can expect a wide range of rewards and benefits, including a generous holiday allowance, a season ticket loan, and flexibility that will ensure you enjoy a good work/life balance.If you wish to discuss this role needs, please contact Mari or Peredur via: questionsAs part of your covering letter you will be asked to demonstrate your suitability by giving answers to the following questions:Build partnerships: Tell us about a time when you had to establish and maintain relationships with a wide range of contacts and networks based on mutual rapport and respect.Communicate effectively: Give us an example of a time when you inspired a group or individual to raise money or take action, preferably in a church context.Deliver results: Tell us about a time when you worked with a group of others to complete a defined project with specific objectives, with reference to your role in ensuring those objectives were met._________ Cydlynydd Rhanbarth (De Ddwyrain Cymru) & Swyddog Prosiect Cyswllt Eglwysig Amdanom ni Mae gan Gymorth Cristnogol weledigaeth o fyd gwell, un sydd yn rhydd o afael tlodi. Ymunwch ?? ni er mwyn ysbrydoli eglwysi, cefnogwyr a gwirfoddolwyr yn Ne a Chanolbarth Cymru i chwarae eu rhan yn y gwaith i wireddi'r weledigaeth yma. Mae'r r??l hon o fewn t??m Cymru sy'n perthyn i'r adran Supporter and Community Partnerships (SPD) Cymorth Cristnogol. Mae t??m Cymru yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau o fewn Cymru gyda chefnogwyr a buddiannwyr allweddol, gan gynnwys gwirfoddolwyr, eglwysi, enwadau, grwpiau Cymorth Cristnogol, Llywodraeth Cymru ac Aelodau'r Cynulliad, y cyfryngau, ysgolion, sector breifat a grwpiau cymdeithas sifil eraill.Am y r??lTrwy adeiladu a meithrin cysylltiadau ac unigolion a grwpiau byddwch yn galluogi arweinwyr eglwysig, cynulleidfaoedd eglwysig, gwirfoddolwyr a grwpiau Cymorth Cristnogol i ymateb i dlodi drwy godi arian, ymgyrchu a gwedd??o. Byddwch yn gweithio gyda, a thrwy, eraill i gynyddu ymgysylltiad ac eglwysi yn eich ardal chi. Byddwch yn helpu i godi proffil Cymorth Cristnogol ar draws cyfryngau lleol ac eglwysig. Byddwch hefyd yn cefnogi gwaith ehangach t??m Cymru. Byddwch hefyd yn chwarae r??l allweddol wrth gynllunio a chyflwyno mentrau codi arian cenedlaethol, ymgyrchu ac ymgysylltu eglwysig.Amdanoch chiRydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am weledigaeth Cymorth Cristnogol; sydd a'r hyder, sgiliau ac egni i gryfhau ein partneriaethau ac i godi arian gydag eglwysi ac unigolion ar draws De a Chanolbarth Cymru. Byddwch ar flaen y gad gyda'n pwyslais newydd ar weithio prosiect, gan gymryd rhan mewn grwpiau prosiect traws-sefydliadol i gyflawni ein nod codi arian ac ymgyrchu, fel bod Cymorth Cristnogol yn galluogi ystod eang o eglwysi a chynulleidfaoedd i fod yn asiantau effeithiol o newid. Fel rhan o d??m Cymru, bydd angen i chi fod yn gallu gweithio'n dda gydag aelodau eraill o staff yn ogystal ?? bod yn annibynnol gyfrifol am y gwaith yn eich ardal. Bydd angen i chi fod yn drefnus ac yn gallu cynllunio a chydbwyso gwaith amrywiol.Bydd gennych brofiad sylweddol o weithio gydag eglwysi ac o ddod ??'r gorau allan mewn gwirfoddolwyr; codi arian ac ymgyrchu; rhoi cyflwyniadau neu bregethu yn ogystal ?? sgiliau TG cymwys.Byddwch yn gweithio yn gyfforddus o fewn strwythur rheoli prosiect, a chydag ystod eang o staff o wahanol ddisgyblaethau. Byddwch hefyd yn meddu ar ddealltwriaeth dda o faterion datblygu rhyngwladol a chefnogwyr craidd Cymorth Cristnogol yn yr eglwysi. Byddwch yn gyfathrebwr ardderchog, yn gallu ysgogi ac ysbrydoli pobl o ffydd i roi, gweithredu a gwedd??o dros waith Cymorth Cristnogol gan ddefnyddio egwyddorion Beiblaidd ac iaith sy'n seiliedig ar ffydd. Byddai sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg yn fanteisiol.Mwy o wybodaethMae'r r??l hon yn mynnu bod gan yr ymgeisydd hawl i weithio yn y wlad lle mae'r swydd wedi ei lleoli.Mae'r r??l hon yn mynnu bod gan yr ymgeisydd trwydded gyrru ddilys.Mae Cymorth Cristnogol yn rhoi gwerth ar amrywioldeb ac yn ceisio adlewyrchu hyn o fewn y gweithlu. Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o'r gymuned, beth bynnag eu hil, lliw, rhywedd, oed, anabledd, gogwydd rhywiol, crefydd neu gred. Gwerthfawrogwn gyfraniad pob person i lwyddiant ein mudiad. Oherwydd hynny gellwch ddisgwyl ystod eang o fanteision, gan gynnwys lwfansau gwyliau hael, benthyciad ar gyfer tocyn teithio tymor, a'r hyblygrwydd fydd yn eich galluogi i fwynhau cydbwysedd gwaith/bywyd personol da.Os hoffech chi drafod anghenion y r??l hon, pl??s cysylltwch ?? Mari neu Peredur addasrwyddFel rhan o'ch llythyr cais bydd angen i chi dangos eich addasrwydd ar gyfer y swydd trwy ateb y cwestiynau canlynol:Adeiladu partneriaethau: Disgrifiwch gyfnod lle bu rhaid i chi greu a chynnal perthnasau gydag amrywiaeth o gysylltiadau a rhwydweithiau yn seiliedig ar gydberthynas a pharch.Cyfathrebu yn effeithiol: Rhannwch enghraifft o amser pryd buoch yn ysbrydoli grwp neu unigolyn i godi arian neu weithredu (mewn cyd-destun eglwys, os yn bosib).Gwireddi canlyniadau: Disgrifiwch gyfnod pan fuoch yn gweithio gyda grwp o bobl er mwyn cwblhau prosiect diffiniedig gydag amcanion penodol, gan gyfeirio at eich r??l chi mewn sicrhau bod yr amcanion yn cael eu cyrraedd.

More jobs like this