Classroom Assistant – Traineeships BLUC52308

Location
Wrexham, Wrexham (Wrecsam)
Salary
£16,900 - £17,329 per annum
Posted
09 Aug 2017
Closes
16 Aug 2017
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

12 Month Fixed Term Contract

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Joining their Work-Based Learning directorate, the Classroom Assistant will support the work of the Employability Mentors in the delivery of the Traineeship Programme in accordance with the prescribed programme specification.

Establishing productive working relationships with learners and acting as a role model, setting high expectations, you will support the Employability Mentors in assessing their needs and use detail knowledge and specialist skills to support learning. Promoting inclusion and acceptance within the learning environment, you will encourage learners to interact and work co-operatively with others and engage in all learner activities. Recognising and responding to learners’ individual needs, you will provide feedback in relation to progress and achievement and promote independence and employ strategies to recognise and reward achievement of self-reliance.

They are looking for a pro-active and self-motivated individual who is eager to learn and develop new skills. Educated to GCSE standard in English and Maths at grade C or above, you will have previous experience of a learning support role and have effective and successful management of time and resource to meet challenging targets.

With excellent communication and interpersonal skills and the ability to work well as part of a team, you will respond to change in a positive manner and have an appreciation of the importance of having empathy with service users. A full driving licence and own vehicle with business use insurance cover is essential.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 16/08/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Cymhorthydd Dosbarth

Wrecsam

Cyflog £16,900- £17,329 y flwyddyn

Contract 12 Mis Cyfnod Penodol

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Gan ymuno â’n Cyfarwyddiaeth Dysgu yn y Gwaith, byddwch yn cynorthwyo gwaith y Mentoriaid Cyflogadwyedd wrth iddynt gyflwyno'r Rhaglen Hyfforddeiaeth yn unol â manyleb y rhaglen a nodwyd.

Trwy feithrin perthynas waith gynhyrchiol gyda’r dysgwyr ac yn gweithredu fel model rôl, gan osod disgwyliadau uchel, byddwch yn cynorthwyo’r Mentoriaid Cyflogadwyedd wrth iddynt asesu anghenion y dysgwyr a byddwch yn defnyddio gwybodaeth fanwl a sgiliau arbenigol i gynorthwyo gyda’r dysgu.  Gan hyrwyddo cynhwysiad a derbyniad yn yr amgylchfyd dysgu, byddwch yn annog y dysgwyr i ryngweithio, cydweithio ag eraill ac ymgysylltu â holl weithgareddau’r dysgwyr.  Byddwch yn adnabod ac yn ymateb i anghenion unigol y dysgwyr, byddwch yn rhoi adborth am gynnydd a chyflawni ac yn hyrwyddo annibyniaeth ac yn defnyddio strategaethau i gydnabod ac i wobrwyo cyflawni hunanddibyniaeth.

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol sy’n gallu cymell ei hunan ac sy'n awyddus i ddysgu a meithrin sgiliau newydd.  Byddwch wedi cael addysg hyd at safon TGAU, gyda gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU.  Bydd gennych brofiad o gynorthwyo dysgu a byddwch yn gallu rheoli amser ac adnoddau’n effeithiol ac yn llwyddiannus i gyflawni targedau heriol.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog a byddwch yn gallu gweithio'n dda fel aelod o dîm.  Byddwch yn ymateb i newid yn gadarnhaol ac yn deall pwysigrwydd bod ag empathi â’r defnyddwyr gwasanaeth.  Mae’n ofynnol bod gennych chi drwydded yrru lawn ac yswiriant defnydd busnes.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd

Dyddiad Cau: 16/08/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.