Chief Executive

Location
Brecon, Powys
Salary
Up to £78,054.37
Posted
10 Aug 2017
Closes
07 Sep 2017
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Prif Weithredwr H

yd at £78,054.37

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ymhyfrydu yn y ffaith ei fod yn awdurdod bywiog a blaengar, sy’n meddu ar agwedd ‘gallu cyflawni’. Mae’r awdurdod yn dymuno penodi Prif Swyddog Gweithredol newydd a fydd yn gweithio gyda theulu’r Parciau Cenedlaethol ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig er mwyn parhau i ddylanwadu ar bolisi cenedlaethol a lleol drwy gyfrwng lobïo effeithiol, ac i barhau i ddarparu agenda Tirweddau’r Dyfodol.

Bydd y Prif Swyddog Gweithredol newydd yn gosod pwyslais ar bwysigrwydd gweithio mewn amgylchedd fyw sy’n ymwneud â’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y parc gan ennill eu hymddiriedaeth, gan gofio cydbwyso hynny ag anghenion y pedair miliwn o ymwelwyr sy’n dod yma bob blwyddyn.

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig, hunangymhellol sy’n meddu ar sgiliau busnes eithriadol, arweinyddiaeth gref, gweledigaeth a phenderfyniad, i ddarparu, ar y cyd â thîm hynod greadigol, fanteision economaidd cynaliadwy i breswylwyr ein Parc Cenedlaethol, gan barhau i warchod a gwella tirlun arbennig Bannau Brycheiniog.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos fod ganddo / ganddi brofiad uwch-reoli eang mewn sefydliad cymhleth, a’r symbyliad a’r penderfyniad i ganolbwyntio ar ddatblygu’r parc drwy gyfrwng ei gynllun rheoli, a gweithio gyda phartneriaethau strategol er mwyn blaenoriaethu a chyflawni amcanion y dyfodol. Dyma gyfle unigryw i weithio yn un o dirweddau mwyaf arbennig Cymru. Mae’r gallu o siarad Cymraeg yn ddymunol.

Gellir cael pecynnau ymgeisio drwy ymweld â’n gwefan www.beacon-npa.gov.uk/vacancies neu drwy e-bostio: elizabeth.lewis@beacons-npa.gov.uk Dyddiad Cau: 18 Medi 2017 Dyddiad cyfweld: 17 & 18 Hydref 2017

Chief Executive

Up to £78,054.37

The Brecon Beacons National Park prides itself on being a vibrant and forward thinking authority, with a can do attitude. The authority is seeking a new CEO who will work with the family of National Parks across Wales and the UK to continue to influence national and local policy through effective lobbying and to continue delivering the Future Landscapes agenda.

The new CEO will value the importance of working in a living environment and will continue to engage with and earn the trust of those who live and work in the park, whilst balancing the needs of four million visitors each year. This is an exciting opportunity for a self-motivated, enthusiastic individual with outstanding business skills, strong leadership, vision and determination working with a highly creative team to deliver sustainable economic benefits to the residents of our National Park whilst protecting and enhancing the very special landscape of the Brecon Beacons.

The successful applicant will be able to demonstrate extensive senior management experience within a complex organisation and the drive and determination to focus on the development of the park through its management plan and work with strategic partnerships to prioritise and deliver future objectives.

This is a unique chance to work in one of Wales most special landscapes. The ability to speak the Welsh Language is desirable.

Application packs can be obtained by visiting our website by clicking apply.

Closing Date: 18 September 2017

Interview Date: 17 & 18 October 2017

More jobs like this