Christian Aid

Supporter Relations Officer

Recruiter
Location
Wales
Salary
Good Rates of Pay
Posted
03 Aug 2017
Closes
31 Aug 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Supporter Relations Officer (South Wales) / Swyddog Cyswllt Cefnogwyr (De Cymru)

About Us

This role sits within the Wales division in Christian Aid’s Supporter and Community Partnerships Department (SPD). The Wales division is responsible for developing relationships within Wales with key Christian Aid supporters and stakeholders, including volunteers, churches, denominations, Christian Aid groups, the Welsh Government and Assembly Members, the media, schools, private sector and other civil society groups.

About the role

Are you experienced in providing excellent supporter care, working with churches and their members?   This role will be the first point of contact for Christian Aid supporters in South Wales via the phone, email or them visiting the office; responding to queries and fulfilling resources orders.  This role will also provide effective and efficient administrative support for the Wales team and to support the smooth running of a busy national office.

The post holder is responsible for maintaining the database of contacts for regional supporters, ensuring that the information is accurate, current, consistent and comprehensive.   

The post holder is also responsible for processing income and expenditure, ensuring that procedures are followed and standards are met.

About you

A Welsh speaker, you will have a background in providing supporter care and executive support to a team of staff. You will have a warm and engaging manner, be sympathetic to the mission and values of Christian Aid and be able to talk with confidence and knowledge to church members.  You will have experience of using IT systems, including financial systems and databases. 

Further information

This role requires applicants to have the right to work in the country that this position is based.

We value the contribution each person makes to the success of our organisation. That is why you can expect a wide range of rewards and benefits, including a generous holiday allowance, a season ticket loan, and flexibility that will ensure you enjoy a good work/life balance.

We value diversity and aspire to reflect this in its workforce. We welcome applications from people from all sections of the community, irrespective of race, colour, gender, age, disability, sexual orientation, religion or belief.

If you wish to discuss this role needs, please contact Mari or Pred cardiff@christian-aid.org

Competency questions

As part of your application letter please demonstrate your suitability by giving answers to the following questions:

Build Partnerships: Demonstrate how you build partnerships through proactively participating in team work and contributing ideas, including those that may be beyond your own or your team’s role.

Deliver Results: Demonstrate how you deliver results through agreeing your work plan and priorities, keeping track of your own progress and keeping others informed; whilst responding to the requests of others and handling competing priorities, seeking guidance on these where appropriate.

Strive for Improvement: Demonstrate how you strive for improvement through responding quickly and positively to new initiatives; finding ways to make improvements in your work and ways of working; and showing initiative when faced with problems and proactively seeking solutions.

Apply for the role

To view a copy of the role profile and to apply for this role please apply via our website by clicking apply

 

Fluency in Welsh is essential for this role.  For the information in English please scroll down the page.

Amdanom ni

Mae’r rôl hon yn rhan o dîm Cymru sy’n perthyn i adran Supporter and Community Partnerships (SPD) Cymorth Cristnogol. Mae tîm Cymru yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau o fewn Cymru gyda chefnogwyr a buddiannwyr allweddol, gan gynnwys gwirfoddolwyr, eglwysi, enwadau, grwpiau Cymorth Cristnogol, Llywodraeth Cymru ac Aelodau’r Cynulliad, y cyfryngau, ysgolion, sector breifat a grwpiau cymdeithas sifil eraill.

Am y rôl

A ydych chi’n brofiadol yn rhoi’r gofal gorau i gefnogwyr, a gweithio gydag eglwysi a’u haelodau? Y rôl hon fydd y pwynt cyswllt cyntaf i gefnogwyr Cymorth Cristnogol yn Ne Cymru ar y ffôn, e-bost neu wrth ymweld â’r swyddfa; yn ymateb i ymholiadau a chyflenwi archebion am adnoddau. Bydd y rôl hon yn cynnig cefnogaeth weinyddol effeithiol ac effeithlon i dîm Cymru a sicrhau bod gwaith dyddiol swyddfa genedlaethol brysur yn rhedeg yn esmwyth.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gynnal bas data ein cysylltiadau rhanbarthol, gan sicrhau bod y wybodaeth yn gywir, cyfredol, cyson a chyflawn.

Bydd hefyd yn gyfrifol am brosesu incwm a gwariant, gan sicrhau bod y gweithdrefnau’n cael eu dilyn a’r safonau’n cael eu cynnal.

Amdanoch chi

Gyda’r gallu i siarad Cymraeg, bydd gennych gefndir mewn darparu gofal i gefnogwyr a chefnogaeth weithredol i dîm o staff. Byddwch yn berson fydd ag ymarweddiad cynnes a serchog, yn cydymdeimlo â neges a gwerthoedd Cymorth Cristnogol a’r gallu i siarad yn hyderus a deallus gydag aelodau eglwysig. Bydd gennych brofiad o ddefnyddio systemau TG, gan gynnwys systemau a bas data cyllidol.  

Mwy o wybodaeth

Mae’r rôl hon yn mynnu bod gan yr ymgeisydd hawl i weithio yn y wlad lle mae’r swydd wedi ei lleoli.

Gwerthfawrogwn gyfraniad pob person i lwyddiant ein mudiad. Oherwydd hynny gellwch ddisgwyl ystod eang o fanteision, gan gynnwys lwfansau gwyliau hael, benthyciad ar gyfer tocyn teithio tymor, a’r hyblygrwydd fydd yn eich galluogi i fwynhau cydbwysedd gwaith/bywyd personol da.

Mae Cymorth Cristnogol yn rhoi gwerth ar amrywioldeb ac yn ceisio adlewyrchu hyn o fewn y gweithlu.  Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, beth bynnag eu hil, lliw, rhywedd, oed, anabledd, gogwydd rhywiol, crefydd neu gred. 

Os hoffech chi drafod anghenion y rôl hon, plîs cysylltwch â Mari neu Peredur cymru@cymorth-cristnogol.org

Cwestiynau addasrwydd

Fel rhan o’ch llythyr cais bydd angen i chi dangos eich addasrwydd ar gyfer y swydd trwy ateb y pwyntiau canlynol yn eich llythyr cais:

Adeiladu partneriaethau: Dangoswch sut yr ydych wedi cyfrannu tuag at adeiladu partneriaethau trwy fod yn rhan o dîm gan gyfrannu syniadau gwreiddiol, gan gynnwys rhai fydd weithiau tu hwnt i’ch rôl chi neu rôl y tîm.

Sicrhau canlyniadau: Dangoswch sut i chi sicrhau sefydlu a chyflawni eich cynllun gwaith a’ch blaenoriaethau. Ystyriwch sut y gwnaethoch gadw cofnod o’ch cyraeddiadau a rhannu’r wybodaeth yma gydag eraill; sut y gwnaethoch ymateb i ymholiadau gan eraill a delio â blaenoriaethau sy'n gwrthdaro, a chwilio am arweiniad lle bo hynny’n briodol.

Ymdrechu i wella: Dangoswch sut yr ydych wedi ymdrechu i wella trwy ymateb yn gyflym ac yn gadarnhaol i syniadau newydd; darganfod ffyrdd o wella’ch gwaith a’ch ffyrdd o weithio; a blaengarwch wrth wynebu problemau wrth ymdrechu i sicrhau atebion.

Ymgeisio am y swydd

Am gopi o’r swydd ddisgrifiad ac i ymgeisio am y swydd ewch i’n gwefan swyddi https://jobs.christianaid.org.uk/vacancy/supporter-relations-officer-south-wales---swyddog-cyswllt-cefnogwyr-de-cymru--1405/1423/description/