Facilities Manager

6 days left

Location
Newtown, Powys
Salary
£18,412 -£20,624
Posted
26 Jul 2017
Closes
23 Aug 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

UNIVERSITY OF WALES, GREGYNOG HALL

Facilities Manager

Gregynog is a historic house with Grade 1 listed gardens set in the heart of rural Montgomeryshire. One of Wales’ premier country estates, and the former home of art collectors and public benefactors Gwendoline and Margaret Davies, it offers a welcoming setting in which people of all ages and abilities may discover, experience, participate in, and be inspired by the arts and natural environment. 

It is soon to become an independent charitable trust offering up many exciting new opportunities for regenerating the hall and estate, many new developments, all to be harnessed in the creation of an inclusive identity which will have a crucially important part to play in the future of a sustainable Wales. 

Applications are invited for the above post based at the University of Wales, Gregynog Hall, near Newtown, Powys. This is a permanent full time position and the hours of work are 35 hours per week, working 5 days over 7 days.

Salary Range - £18,412 -£20,624. On site accommodation can be provided for this position if required.

METHOD OF APPLICATION

Please click apply to email your CV.

All applications should be addressed to Helen Edwards, Administration Manager University of Wales, Gregynog, Tregynon, Near Newtown, Powys, SY16 3PW. They should be enclosed in an envelope marked “APPOINTMENT - STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL”, and must be received by Thursday 10th August 2017.

The University reserves the right to consider persons other than those who have submitted applications.

Applicants not called for interview within one month of the closing date should consider their application to have been unsuccessful.

Please note that feedback is unable to be provided to applicants who are not shortlisted for interview.

 

THE UNIVERSITY IS AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

 

 

PRIFYSGOL CYMRU, NEUADD GREGYNOG

Rheolwr Cyfleusterau

Tŷ hanesyddol gyda gerddi rhestredig Gradd 1 yng nghanol cefn gwlad Sir Drefaldwyn yw Gregynog. Mae’n un o ystadau gwledig pwysicaf Cymru, ac yn gyn-gartref y casglwyr celf a’r cymwynaswyr cyhoeddus Gwendoline a Margaret Davies. Mae’n cynnig lleoliad croesawgar lle gall pobl o bob oed a gallu ddarganfod a chael eu hysbrydoli gan y celfyddydau a’r amgylchedd naturiol.

Yn fuan bydd yn dod yn ymddiriedolaeth elusennol annibynnol fydd yn agor cyfleoedd cyffrous niferus i adnewyddu’r neuadd a’r ystâd, gyda llawer o ddatblygiadau newydd a gaiff eu harneisio i greu hunaniaeth gynhwysol fydd â rhan hanfodol bwysig i’w chwarae yn nyfodol Cymru gynaliadwy. 

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd uchod sydd wedi’i lleoli yn Neuadd Gregynog, Prifysgol Cymru, ger y Drenewydd, Powys. Swydd barhaol lawn amser yw hon a’r oriau gwaith yw 35 awr yr wythnos yn gweithio 5 diwrnod dros 7 diwrnod.

Ystod Cyflog - £18,412 -£20,624.  Gellir darparu llety ar y safle ar gyfer y swydd hon os oes angen.

SUT I YMGEISIO

Dylid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais ac mae’r ffurflen gais a chanllawiau ynghyd â manylion pellach am y Brifysgol i’w canfod yn www.cymru.ac.uk/swyddigwag

Dylid cyfeirio ceisiadau i Helen Edwards, Prifysgol Cymru, Gregynog, Tregynon, ger y Drenewydd, Powys, SY16 3PW Dylid eu hamgáu mewn amlen ac arni'r geiriau "PENODIAD - CWBL BREIFAT A CHYFRINACHOL", a rhaid iddynt gyrraedd erbyn dydd Iau 10 Awst 2017.

Neu gellir ei hanfon drwy ebost i jobs@cymru.ac.uk.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i ystyried personau heblaw'r rhai sydd wedi cyflwyno ceisiadau. 

Dylai ymgeiswyr na wahoddir mohonynt i gyfweliad o fewn mis i’r dyddiad cau ystyried i'w cais fod yn aflwyddiannus.

Noder nad oes modd rhoi adborth i ymgeiswyr na chânt eu gwahodd i gyfweliad

MAE’R BRIFYSGOL YN GYFLOGWR CYFLE CYFARTA