Pharmacist Members of the Accreditation and Recognition Panel

Location
United Kingdom
Salary
Set remuneration
Posted
20 Jul 2017
Closes
20 Aug 2017
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

The General Pharmaceutical Council is recruiting:

Recently Registered Pharmacist Members of the Accreditation and Recognition Panel

The General Pharmaceutical Council (GPhC) wishes to appoint six recently-registered pharmacist members to its Accreditation and Recognition Panel. We set the education and training standards for pharmacy professionals to ensure they develop the knowledge, skills and behaviours they need to provide the safe and effective care patients and the public expect.

Successful candidates will need to meet all the essential criteria set out in the role specification. In particular, we will be looking for candidates with the following experience:

  • Pharmacist, eligible to practise in the UK
  • Recent graduate of a Master of Pharmacy (MPharm) degree or Overseas’ Pharmacists Assessment Programme (OSPAP)​​
  • Currently in pharmacist pre‐registration training and expecting to enter the register of pharmacists in the current year, or joined the register of pharmacists in the last two years.

The appointment will be for four years in the first instance. The position is remunerated and the members will be expected to devote up to 9-10 days on average to the role each year.

To find out more about these opportunities and how to apply for this role, please click apply.

For an informal discussion about the role, contact the Associates & Partners Team, GPhC (email address to be found on our website).

We are proud of being an organisation that values the diversity of its workforce and we actively encourage applicants from all backgrounds and sections of the community to apply.

The closing date for applications is 20 August 2017. Interviews will be held during the week commencing 18 September 2017.

 

 

Mae’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol yn recriwtio:

Aelodau Fferyllydd sydd wedi Cofrestru’n Diweddar ar gyfer y Panel Achrediad a Chydnabyddiaeth

Mae’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol (CFfC) yn dymuno penodi chwe aelod fferyllydd sydd wedi cofrestru’n ddiweddar ar gyfer ei Banel Achrediad a Chydnabyddiaeth. Ni sy’n pennu’r safonau addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol fferylliaeth er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiadau sydd eu hangen arnynt i ddarparu’r gofal diogel ac effeithiol y mae cleifion a’r cyhoedd yn ei ddisgwyl.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus fodloni’r holl feini prawf hanfodol a nodir yn y fanyleb rôl. Yn benodol, byddwn yn chwilio am ymgeiswyr sydd â’r profiad canlynol:

  • Fferyllydd, sy’n gymwys i ymarfer yn y DU
  • Wedi graddio’n ddiweddar gyda gradd Meistr mewn Fferylliaeth (MPharm) neu o Raglen Asesu Fferyllwyr Tramor (OSPAP)
  • Ar hyn o bryd mewn hyfforddiant fferyllydd cyn-cofrestru ac yn disgwyl ymuno â’r gofrestr fferyllwyr yn y flwyddyn gyfredol, neu wedi ymuno â’r gofrestr fferyllwyr yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf

Bydd y penodiad am bedair blynedd i ddechrau. Mae cydnabyddiaeth ariannol am y swydd a bydd disgwyl i’r aelodau neilltuo 9-10 diwrnod ar gyfartaledd i’r rôl bob blwyddyn.

I gael gwybod rhagor am y cyfleoedd hyn a sut i wneud cais am y rôl hon, ewch i https://www.pharmacyregulation.org/working-gphc 

Rydym yn falch i fod yn sefydliad sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu ac rydym yn annog yn gryf ymgeiswyr o bob cefndir ac adrannau o’r gymuned i wneud cais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Awst 2017. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 18 Medi 2017.