Director of Skills and Business Development

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
circa £75,000 plus bonus.
Posted
30 Jun 2017
Closes
26 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Director of Skills and Business Development

Based Swansea

circa £75,000 plus bonus.

Established in 2010, Gower College Swansea is one of the largest Further Education College in Wales and one of the sectors leading lights. The College has over 4,500 full time and 8,000 part time learners from across Swansea and neighbouring counties. It operates from 6 locations across the City and County of Swansea and has a current turnover of £37m with over 700 staff. The College receives excellent feedback from its students and has a reputation for delivering the highest standards of teaching and learning and maintaining this profile is a key strategic priority for the College, as it builds upon its solid foundations and continues to grow organically.

The Role

 • Reporting to the Principal, and a member of the Senior Management Group, to develop and implement an income growth strategy through the provision of training and consultancy services via the College’s commercial arm GCS Training.
 • Oversee and secure future awards for government funded work based learning contracts, ensuring the delivering of high quality provision.
 • Proactively identify, develop and sustain a wide range of collaborative relationships with employers, sector skills councils and other stakeholders to maximise business opportunities for the College.

The Candidate

 • An entrepreneurial and creative self-starter with a proven track record leading a  sales or business development function, or ready to take the step into a Number 1 role.
 • Ideally working in a commercial, service-oriented environment or within a related education or commercial training setting.
 • The gravitas and credibility to act as an ambassador for the College with excellent communication, relationship-building, and partnership-working skills.

To find out more, and to apply, please go to our website by clicking apply.

The closing date for applications is the 26th July 2017.

 

 

Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygu Busnes
Lleoliad - Abertawe tua £75,000 a bonws.

 • Wedi'i sefydlu yn 2010, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o'r Colegau Addysg Bellach mwyaf  yng Nghymru ac yn un o geffylau blaen y sector. Mae dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 8,000 o ddysgwyr rhan-amser gan y Coleg yn ardal Abertawe a'r siroedd cyfagos.  Mae'n gweithredu o 6 lleoliad ar draws Dinas a Sir Abertawe ac mae ei drosiant cyfredol  yn £37m gyda dros 700 o staff.  Mae'r Coleg yn cael adborth ardderchog gan ei fyfyrwyr ac mae ganddo enw da am ddarparu addysgu a dysgu o'r safon uchaf, ac mae cynnal y proffil hwn yn flaenoriaeth strategol allweddol i'r Coleg wrth iddo adeiladu ar ei sylfeini cadarn a pharhau i dyfu'n organig.

Y Rôl

 • Yn atebol i Bennaeth y Coleg, ac aelod o'r Uwch Grŵp Rheoli, byddwch yn datblygu ac yn gweithredu strategaeth twf incwm trwy ddarparu gwasanaethau hyfforddi ac ymgynghori trwy fraich fasnachol y Coleg, Hyfforddiant GCS Training.
 • Goruchwylio a sicrhau bod y Coleg yn ennill contractau dysgu seiliedig ar waith a ariennir gan y llywodraeth yn y dyfodol, a gwneud yn siŵr bod y ddarpariaeth o safon uchel.
 • Nodi, datblygu a chynnal ystod eang o berthnasoedd cydweithredol â chyflogwyr, cynghorau sgiliau sector a rhanddeiliaid eraill i gael y cyfleoedd busnes mwyaf posibl i'r Coleg.

Yr Ymgeisydd

 • Unigolyn entrepreneuraidd a chreadigol sy'n gallu gweithio o'i ben a'i bastwn ei hun gyda hanes o arwain swyddogaeth gwerthu neu ddatblygu busnes, neu sy'n barod i gamu i rôl Rhif 1.
 • Yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd masnachol, seiliedig ar wasanaeth neu o fewn lleoliad hyfforddi addysg neu fasnachol cysylltiedig.
 • Y parch a'r hygrededd i weithredu fel llysgennad ar gyfer y Coleg gyda sgiliau cyfathrebu, meithrin perthynas a gweithio mewn partneriaeth ardderchog.

I gael rhagor o wybodaeth, a gwneud cais, ewch i: http://www.odgers.com/62996.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, ffoniwch swyddfa Odgers Cymru ar 02920 783 050. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Gorffennaf 2017.