Catering Assistant (Weekends)

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade B  £4,432.46- £4,895.90 per annum
Posted
16 May 2017
Closes
25 May 2017
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Catering Assistant (Weekends)

Grade B  £4,432.46- £4,895.90 per annum

10 hours per week (Fixed Term 12 Months)

We are looking for Catering Assistant at Big Pitt National Coal Museum (NCM). The post holder will provide high-level service to customers in the café at all times. The post holder will be part of a team of catering staff preparing and serving food and beverages in the canteen and coffee shop on a daily basis. Duties include responding to customer enquiries. To undertake baking and cooking duties in line with catering requirements. Advising the Catering Supervisor of food stock levels on a regular basis. To be responsible for transactions and using the café till on a daily basis. Assisting in the preparation of functions and events at the museum as required.

Excellent interpersonal skills is essential and ability to speak Welsh is desirable.  Basic Food Hygiene Certificate or equivalent is essential.

Further details and an application form can be found at our website by clicking apply.

Closing date: 25th May 2017 (Before 5pm)

Interviews: 8th June 2017

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

 

Cynorthwy-ydd Arlwyo (Penwythnosau)

Graddfa B £4,432.46 - £4,895.90 y flwyddyn

10 awr yr wythnos (Atgyweiria Tymor 12 is)

Rydym yn chwilio am Cynorthwyydd Arlwyo ym Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru (ALC). Bydd deiliad y swydd yn darparu gwasanaeth lefel uchel i gwsmeriaid yn y caffi ar bob adeg. Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm o staff arlwyo yn paratoi a gweini bwyd a diodydd yn y siop ffreutur a choffi yn ddyddiol. Mae dyletswyddau yn cynnwys ymateb i ymholiadau cwsmeriaid. Ymgymryd â dyletswyddau pobi a choginio yn unol â gofynion arlwyo. Cynghori'r Goruchwyliwr Arlwyo lefelau stoc bwyd yn rheolaidd. Bod yn gyfrifol am drafodion a defnyddio'r til caffi yn ddyddiol. Cynorthwyo i baratoi achlysuron a digwyddiadau yn yr amgueddfa yn ôl yr angen.

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol ardderchog, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.  Mae Tystysgrif Hylendid sylfaenol neu gyfwerth yn hanfodol.

Mae rhagor o fanylion a ffurflen gais ar www.amgueddfacymru.ac.uk/swyddi.

Dyddiad cau:    25 Mai 2017 (Cyn 5pm)

Cyfweliadau: 8 Mehefin 2017

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.