Administrator / Scheduler (Homes Team)

Recruiter
North Wales Housing
Location
Conwy
Salary
£15,635 per annum, plus superb benefits
Posted
12 May 2017
Closes
02 Jun 2017
Ref
1774
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Administrator / Scheduler (Homes Team)​

Are you an experienced administrator, who would relish the opportunity to work for a successful social enterprise that takes pride in looking after its employees? If so, you’ll be interested to hear that North Wales Housing have an exciting opportunity for a Homes Team Scheduler / Administrator to join the team at the Hadley Buildings in Conwy.

As an ambitious social enterprise North Wales Housing provides homes and delivers services to over 2,500 households across North Wales. The growing organisation employs up to 200 people and is proud to be accredited with an ‘Investors in People’ award.

Reporting to the Repairs Team Leader, as a Homes Team Scheduler / Administrator you’ll be scheduling the use of resources and managing the operative work diaries using the organisations scheduling system to provide an efficient service for the Responsive Repairs, Voids, Gas Servicing, Planned/Cyclical Works and Grounds Maintenance Teams. You will be responsible for providing an effective and efficient administration function and repairs handling service within the Homes section.

Your main responsibilities and duties will include, although not be limited to;

 • Taking responsibility for ensuring Trade Technicians work schedules are organised to maximise productivity and reduce non-productive activity using the organisations scheduling system
 • Taking responsibility for allocating works orders effectively to designated personnel via appropriate systems including IT and electronic communication media. Update databases, spreadsheets and other computer systems as required
 • Ensuring that Trade Technicians communicate in a timely and accurate manner about the progress of work, in order to schedule their work in view of tenant’s requirements
 • Communicating with the repairs team manager about matters of work quality, timeliness and potential people management issues concerning the operatives
 • Supporting the Team Leader, Repairs Manager, Planned Works Manager and Facilities Manager by analysing completed and outstanding job reports and provide updates accordingly
 • Inputting repair and inspection requests as part of the repairs ordering process and to input other data eg resident satisfaction surveys as requested in order to provide a full service to the residents and officers
 • Providing a comprehensive scheduling and administrative service for responsive repairs, voids, gas servicing, planned/cyclical works, facilities and grounds maintenance
 • Taking responsibility for the scheduling and administration of the gas servicing contract in accordance with the organisations policies and procedures, ensuring that KPI`s are met. Reporting regularly to the repairs team manager
 • Taking responsibility for accurately inputting property data into the organisation’s IT system. To establish and maintain a comprehensive indexed filing system for the Homes team using the organisation`s Electronic Document Management System

To be considered for this Homes Team Scheduler / Administrator role you MUST have the following experience, skills, and attributes;

 • Proven experience in a similar administrative role
 • Excellent customer service skills
 • Good standard of education
 • Effective verbal and written communication skills
 • Good numeracy skills
 • Effective planning and organising skills
 • Ability to produce accurate high quality work
 • Ensure confidentiality is maintained at all times, knowledge of Data Protection Act
 • Computer literacy, including use of Microsoft Word, Excel and Outlook
 • Ability to hold basic conversations in Welsh (although you may struggle to keep up fully)

In return;

Salary:                          £15,635 per annum

Additional benefits:       Employee health assistance scheme, enhanced maternity and paternity pay, complementary tea and coffee, payment of professional membership, contributory pension scheme plus much more

Contracted hours:          35 hours per week

Location:                      Hadley Buildings (Conwy, North Wales)

Contract type:               Temporary for 12 months

Closing date:                Thursday 1 June 2017 (1pm)

Interview date:               Friday 9 June 2017

By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website where you will be required to complete an application form.

Gweinyddydd / Trefnydd Amserlen (Tîm Cartrefi)

Ydych chi'n weinyddydd profiadol, a fyddai'n mwynhau'r cyfle i weithio ar gyfer menter gymdeithasol uchelgeisiol sydd yn edrych ar ôl ei weithwyr? Os felly, byddwch yn falch i glywed bod Tai Gogledd Cymru gyda cyfle cyffrous i Gweinyddydd / Trefnydd Amserlen i ymuno’r Thîm yng Nghonwy.

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,500 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Maent yn eu cyflogi tua 200 o bobl

ac yn falch o arddangos eu hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Fel Gweinyddydd / Trefnydd Amserlen, byddwch yn gyfrifol i’r Arweinydd Tîm Trwsio ac yn amserlennu'r defnydd o adnoddau a rheoli dyddiaduron gwaith gan ddefnyddio system amserlennu’r sefydliad i ddarparu gwasanaeth effeithlon ar draws Trwsio Ymatebol, Eiddo Gwag, Gwasanaethu Nwy, Gwaith Cynlluniedig/Cylchol a Chynnal a Chadw Tiroedd. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu swyddogaeth weinyddol a gwasanaeth trin gwaith trwsio effeithiol ac effeithlon o fewn yr adran Cartrefi.

Fydd eich prif gyfrifoldebau a dyletswyddau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i;

 • Cymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod amserlenni gwaith Technegwyr Crefft yn cael eu trefnu i wneud y gorau o gynhyrchiant a lleihau gweithgarwch anghynhyrchiol gan ddefnyddio system amserlennu’r sefydliad
 • Cymryd cyfrifoldeb am ddyrannu gorchmynion gwaith yn effeithiol i bersonél dynodedig drwy systemau priodol gan gynnwys TG a chyfryngau cyfathrebu electronig. Diweddaru cronfeydd data, taenlenni a systemau cyfrifiadurol eraill yn ôl y gofyn
 • Sicrhau bod Technegwyr Crefft yn cyfathrebu mewn modd amserol a chywir am gynnydd y gwaith, er mwyn amserlennu eu gwaith gan ystyried gofynion y tenant
 • Cyfathrebu â rheolwr y tîm gwaith trwsio am faterion yn ymwneud ag ansawdd gwaith, amseroldeb a materion rheoli pobl posibl yn ymwneud â'r gweithwyr
 • Cefnogi'r Arweinydd Tîm, Rheolwr Trwsio, Rheolwr Gwaith Cynlluniedig a Rheolwr Cyfleusterau drwy ddadansoddi adroddiadau gwaith a gwblhawyd a gwaith ar y gweill a darparu diweddariadau yn unol â hynny
 • Mewnbynnu ceisiadau am waith trwsio ac archwilio fel rhan o'r broses archebu a mewnbynnu data arall, ee arolygon boddhad preswylwyr yn ôl y gofyn er mwyn darparu gwasanaeth cyflawn i breswylwyr a swyddogion
 • Darparu gwasanaeth gweinyddol ac amserlennu cynhwysfawr ar gyfer gwaith trwsio ymatebol, eiddo gwag, gwasanaethu nwy, gwaith cynlluniedig/cylchol, cyfleusterau a chynnal a chadw tiroedd
 • Cymryd cyfrifoldeb am amserlennu a gweinyddu’r contract gwasanaethu nwy yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r sefydliad, gan sicrhau bod Dangosyddion Perfformiad Allweddol yn cael eu bodloni. Adrodd yn rheolaidd i'r rheolwr tîm gwaith trwsio
 • Cymryd cyfrifoldeb am fewnbynnu data eiddo yn gywir i system TG y Sefydliad. Sefydlu a chynnal system ffeilio mynegeio gynhwysfawr ar gyfer y tîm Cartrefi gan ddefnyddio'r System Rheoli Dogfennau Electronig y sefydliad

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl Gweinyddydd / Trefnydd Amserlen hon RHAID i chi gael y profiad, y sgiliau a'r priodoleddau canlynol;

 • Profiad o weithio mewn rôl gweinyddol tebyg
 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog
 • Safon dda o addysg
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig effeithiol
 • Sgiliau rhifedd da
 • Sgiliau cynllunio a threfnu da
 • Gallu cynhyrchu gwaith cywir o ansawdd uchel
 • Yn gallu sicrhau bod cyfrinachedd yn cael ei gynnal ar bob adeg, gwybodaeth o’r Ddeddf Diogelu Data
 • Llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Y gallu i gynnal sgwrs sylfaenol yn Gymraeg (ond efallai'n cael trafferth i ddilyn y sgwrs yn llwyr)

Yn gyfnewid;

Cyflog:                                     £15,635 y flwyddyn

Manteision ychwanegol:             Cynllun cymorth iechyd gweithwyr, gwell tâl mamolaeth a tadolaeth,

te a choffi am ddim, cyfraniad ariannol at aelodaeth broffesiynol, cynllun pensiwn cyfrannol a llawer mwy.

Oriau:                                       35 awr yr wythnos

Lleoliad:                                    Adeiladau Hadley (Conwy, Gogledd Cymru)

Math o gontract:                        Tymor byr (12 mis)

Dyddiad cau:                            1yp, 1 Mehefin 2017

Dyddiad cyfweld:                      9 Mehefin 2017

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.

This Homes Team Scheduler / Administrator vacancy is advertised by JVP Jobs on behalf of the employer North Wales Housing. At JVP Jobs we believe in providing complete transparency for you the job seeker to help you make informed decisions. By applying for this role you are submitting your CV directly to our above named client. Please note that we DO NOT operate as a recruitment agency, all applications will be reviewed directly by the employer North Wales Housing, and should they wish to progress your application further they will be in contact with you.

North Wales Housing requests for no recruitment agency contact please.

Feel free to visit JVPJobs co uk to access CV and Interview tips, apply for advertised vacancies, and set up email job alerts.