Lecturer in Physics BLUP48734

Location
Wrexham, Wrexham (Wrecsam)
Salary
£22,601 - £38,246 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
05 May 2017
Closes
24 May 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

The lecturer in Physics will join their Yale campus on a permanent, full time basis and teach AS/A2 Physics, Physics/Science units on the Extended Diploma, Level 2 Extended Certificate in Applied Science and GCSE Science.

Within the role your duties will include carrying out scheduled teaching and exam invigilation, preparing learning materials, marking students’ work and liaising with awarding bodies, universities and industry. You will be assessing the outcomes of learning and students’ achievements. You will need to recognise and make students aware of their strengths and development needs and manage students’ learning in the classroom effectively and appropriately.

You will act as a personal tutor and provide educational guidance, support and counselling for students and liaise with tutors from other areas of the college to plan resources, develop the curriculum and monitor student progress. Within your personal tutor role you will support students completing Skills Challenges for the Advanced Welsh Baccalaureate.

You will need to complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports. You will assist with marketing, planning, assessment and evaluation of course provision and be involved in the recruitment and interviewing of students when required.

You should be qualified to at least Level 5 in a relevant specialist subject area and hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407. You should be able to demonstrate an understanding of current developments within Physics and ways of keeping up to date with these. You will need to apply specific knowledge to practice. It is important that you have excellent communication and interpersonal skills and are a strong team player who can establish effective working relationships and work enthusiastically within the college.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 24/05/2017

Interview Date: 25/05/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd Ffiseg
Iâl
Cyflog £22,601 - £38,246 y flwyddyn, yn dibynnu ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol, Llawn Amser

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt wedi’i leoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Byddwch yn ymuno â ni ar safle Iâl yn llawn amser a pharhaol fel darlithydd i ddysgu Ffiseg UG /U2, unedau Ffiseg/Gwyddoniaeth y Diploma Estynedig, Tystysgrif Estynedig Lefel 2 Gwyddoniaeth Gymhwysol a Gwyddoniaeth TGAU.

Yn eich swydd, bydd eich dyletswyddau’n cynnwys addysgu yn ôl yr amserlen, goruchwylio arholiadau, paratoi adnoddau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr a chysylltu â chyrff dyfarnu a phrifysgolion a diwydiant. Byddwch yn asesu deilliannau’r dysgu a chyflawniadau’r myfyrwyr. Bydd yn ofynnol i chi allu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt a rheoli sut mae’r myfyrwyr yn dysgu yn y dosbarth yn effeithiol ac yn briodol.

Fel tiwtor personol, byddwch yn darparu arweiniad addysgol , cymorth a chwnsela i’r myfyrwyr ac yn cysylltu â thiwtoriaid adrannau eraill y coleg i gynllunio adnoddau, datblygu’r cwricwlwm a monitro cynnydd y myfyrwyr. Yn eich swyddogaeth fel tiwtor personol, byddwch yn cynorthwyo myfyrwyr sy’n cwblhau eu Heriau Meithrin Sgiliau fel rhan o Fagloriaeth Cymru Uwch.

Bydd yn ofynnol i chi lunio a chwblhau dogfennau fel cofrestri, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr. Byddwch yn cynorthwyo gyda marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth y cyrsiau hefyd a chymryd rhan mewn recriwtio a chyfweld myfyrwyr fel y bydd angen.

Dylai fod gennych o leiaf gymhwyster Lefel 5 mewn maes pwnc arbenigol, yn ogystal â chymhwyster dysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Dylech allu dangos eich bod yn deall y datblygiadau diweddaraf ym maes addysgu Ffiseg a sut rydych yn diweddaru eich gwybodaeth amdanynt. Bydd gofyn i chi gymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno. Mae’n bwysig fod gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog a’ch bod yn aelod cadarn o dîm sy’n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol a gweithio’n frwdfrydig yn y coleg.

Byddai gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn dra dymunol.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd yn ofynnol i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Closing Date: 24/05/2017

Interview Date: 25/05/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.