Aelodau Anweithredol – Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Location
Caerdydd
Salary
£10,772 y flwyddyn
Posted
31 Jan 2017
Closes
27 Feb 2017
Ref
225136041-01
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Aelodau Anweithredol – Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd yn dymuno penodi Aelodau Anweithredol i Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Mae bwyd yn bwysig i bawb ohonom, ac mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (yr Asiantaeth) yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o adnabod, rheoleiddio a gorfodi cyfraith bwyd. Mae’r Asiantaeth yn adran anweinidogol o’r llywodraeth ac mae’n gyfrifol am warchod buddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd. Mae ei gwaith yn parhau i fod â ffocws pendant ar ôl 15 mlynedd ar flaen y gad ym maes diogelwch bwyd.

Mae’n gyfnod cyffrous a heriol i’r Asiantaeth. Mae wedi cael cydnabyddiaeth am adfer ffydd defnyddwyr y Deyrnas Unedig yn y ffordd y caiff bwyd ei reoleiddio. Mae ganddi Strategaeth uchelgeisiol ar gyfer 2015 i 2020 er mwyn gwireddu’r weledigaeth o sicrhau bwyd y gallwn ymddiried ynddo a pharhau i roi’r defnyddiwr yn gyntaf ym mhopeth y mae’n ei wneud. Yn anffodus, nid yw bob amser yn hawdd sicrhau ‘bwyd y gallwn ymddiried ynddo’. Bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig, ceir tua 1 miliwn o achosion o salwch a gludir gan fwyd, a bydd tua 6,500 o bobl yn cael eu cymryd i’r ysbyty o ganlyniad i salwch o’r fath. Y Bwrdd anweithredol sy’n gyfrifol am gyflawni’r Strategaeth hon yn y pen draw.

Bydd pob ymgeisydd yn ymwybodol o fuddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd a’r ffordd y mae’r system fwyd fyd-eang yn newid ar hyn o bryd. Byddant hefyd yn gallu dangos ymrwymiad i roi’r cwsmer yn gyntaf. Yn ogystal, bydd angen i’r ymgeiswyr ddangos eu bod yn deall sut i gyflawni newid sylweddol wrth weithredu ar draws rhwydweithiau cymhleth.

Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr brofiad o ymdrin â materion rhyngwladol cymhleth ym maes busnes neu ar lefel llywodraeth; profiad o arwain proses o reoli newidiadau cymhleth; dealltwriaeth o iechyd y cyhoedd mewn perthynas â bwyd; dealltwriaeth o faterion ac anghenion busnesau bach a chanolig; neu brofiad ym maes milfeddygaeth, ond nid yw hyn yn hanfodol.

Yn derbyn £10,772 y flwyddyn am ymrwymiad o tua 30 diwrnod y flwyddyn.

Bydd hyd y penodiad yn cael ei bennu gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd, a bydd yn benodiad am hyd at bedair blynedd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan gan y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Os oes arnoch angen yr wybodaeth mewn fformat arall, megis Braille, print bras neu fformat sain, ffoniwch Holly Wainwright ar 0113 254 6135 gan ddyfynnu’r cyfeirnod FSA16-01.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Chwefror 2017, am hanner dydd.

Mae’r Adran Iechyd yn gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo amrywiaeth, ac mae wedi ymrwymo i annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

More jobs like this