Nursery Manager

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£25,298 - £28,452
Posted
04 Jan 2017
Closes
16 Jan 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Vacancy Reference: 00502

Nursery Manager

Full Time, Permanent

Salary: £25,298 - £28,452

Carmarthen Campus

The University of Wales Trinity Saint David is seeking to appoint a Manager to lead its Nursery, The Gamfa Wen.

The post holder will be required to oversee the day to day management and effective organisation of the Nursery in a professional and caring manner. The post holder will positively encourage and promote social inclusion, ensuring the provision of the highest level of care for each individual child.

Applicants must have knowledge in the field of education and child care, and demonstrate enthusiasm and a commitment to be part of a great team to serve young children and their families.

Applicants will need to possess a qualification currently recognised by the Care Council for Wales regarding practice with young children.

This is an advert for a Nursery Manager at the Gamfa Wen Nursery at the University of Wales Trinity Saint David.  The ability to communicate through the medium of Welsh and English, both written and oral, is an essential requirement.

For more information about the post and an application form, please visit the University's website by clicking apply and follow the link to ‘Job Vacancies’.

Closing Date: 16th January 2017, 5pm

 

Cyfeirnod Swydd: 00502

Rheolwr Meithrin

Amser Llawn, Parhaol

Cyflog: £25,298 - £28,452

Campws Caerfyrddin

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i benodi Rheolwr i arwain ei Meithrinfa, Y Gamfa Wen.

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd oruchwylio’r gwaith o reoli’r feithrinfa o ddydd i ddydd a’i threfnu’n effeithiol, a hynny mewn modd proffesiynol a gofalgar. Bydd deiliad y swydd yn mynd ati’n gadarnhaol i annog a hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, gan sicrhau y caiff pob plentyn unigol ofal o’r radd flaenaf.

Rhaid bod gan ymgeiswyr wybodaeth ym maes addysg a gofal plant, a dangos brwdfrydedd ac ymroddiad i fod yn rhan o dîm gwych i wasanaethu plant ifanc a’u teuluoedd.

Bydd angen bod gan ymgeiswyr gymhwyster a gydnabyddir ar hyn o bryd gan Gyngor Gofal Cymru ynghylch arfer gyda phlant ifanc.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: www.pcydds.ac.uk/cy a dilyn y ddolen at ‘Swyddi Gwag’ neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842 neu drwy adnoddaudynol@pcydds.ac.uk. 

Dyddiad Cau: Ionawr 16 2017, 5yp