Mining Craft Apprentice

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£15,934.05
Posted
04 Jan 2017
Closes
20 Jan 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mining Craft Apprentice, Big Pit

Contract: 37 hours per week. Permanent

Salary: Grade B (£15,934.05) for duration of the training period. This will increase to Grade C (£18,153.86 - £22,378.59) when training is completed

An exciting opportunity has arisen for two Mining Craft Apprentices at Big Pit: National Coal Museum. The successful applicants will learn the skills needed in the operation of Big Pit and will acquire knowledge about mining equipment, legislation and techniques to ensure that the public can continue to enjoy the underground experience at Big Pit and learn about the history of the mining industry in Wales.

As well as gaining practical experience under the guidance of museum staff experienced in working in the mining industry, the Mining Craft Apprentices will also be required to gain MPQC qualifications. They will also train to become a part-time member of the local Mines Rescue team.

Following an initial training period of six months, the Mining Craft Apprentice will become an Underground Guide, delivering underground tours to Museum visitors and carrying out maintenance and health and safety procedures as required by law.

The successful applicant will be passionate about Welsh heritage with a particular interest in the history of the coal mining industry in Wales and the work of Big Pit and will be able to communicate this in an engaging way to our visitors. A willingness to learn new skills and a commitment to working towards achieving relevant qualifications are essential.

The ability to speak Welsh is desirable for this role.

Further information and an application form is available on our by clicking apply.

Closing date: 20 January 2017 (by 5pm)

Interview date: TBC

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

 

Prentis Crefft Mwyngloddio, Big Pit

Contract: 37 awr yr wythnos. Parhaol.

Cyflog: Gradd B (£15,934.05) gydol y cyfnod hyfforddi. Bydd yn cynyddu i Radd C (£18,153.86 - £22,378.59) unwaith i chi gwblhau’r hyfforddiant.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer dau Brentis Crefft Mwyngloddio yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i redeg Big Pit, ac yn dysgu am offer mwyngloddio, deddfwriaeth a thechnegau i sicrhau bod y cyhoedd yn gallu parhau i fwynhau’r profiad o fod dan ddaear yn Big Pit a dysgu am hanes y diwydiant glo yma yng Nghymru.

Yn ogystal â chael profiad ymarferol dan arweiniad staff yr Amgueddfa sy’n hen lawiau ar weithio yn y diwydiant glo, bydd gofyn i Brentisiaid Crefft Mwyngloddio ennill cymwysterau MPQC hefyd. Byddant hefyd yn hyfforddi i fod yn aelodau rhan-amser o dîm Gwasanaeth Achub y Pyllau.

Ar ôl cyfnod hyfforddiant cychwynnol o chwe mis, bydd y Prentis Crefft Mwyngloddio yn dod yn Dywysydd Dan Ddaear, gan gyflwyno teithiau o dan y ddaear i ymwelwyr yr Amgueddfa a gwneud gwaith cynnal a chadw ac iechyd a diogelwch yn unol â’r gyfraith.

Bydd gennych chi angerdd dros dreftadaeth Cymru gyda diddordeb arbennig yn hanes diwydiant glo ein gwlad a gwaith Big Pit, a byddwch chi’n gallu trosglwyddo hyn mewn ffordd ddifyr a diddorol i’r ymwelwyr. Mae parodrwydd i ddysgu sgiliau newydd ac ymrwymiad i weithio tuag at ennill cymwysterau perthnasol yn hollbwysig.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn Ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae rhagor o fanylion a ffurflen gais ar gael ar ein gwefan

Dyddiad cau: 20 Ionawr 2017 (erbyn 5pm)

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.