Relationship Manager

Location
Pencoed, Bridgend
Salary
Up to £42,500 per annum
Posted
20 Dec 2016
Closes
31 Jan 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i gefnogi mentrau bach a chanolig yng Nghymru i gyflawni eu huchelgais am dwf?

Swydd: Rheolwr Perthynas, Busnes Cymru

Lleoliad: Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr

Ardal: De Orllewin Cymru (o Abertawe i Rhondda Cynon Taf)

Cyflog: hyd at £42,500 y flwyddyn

Oriau: llawn amser, 37.5 awr yr wythnos (gallai oriau rhan-amser cael eu hystyried ar gyfer yr ymgeisydd cywir)

Nifer y swyddi gwag: 2

Mae’r Rheolwyr Perthynas yn ffurfio elfen allweddol o’r maes arbenigol hwn o wasanaeth Busnes Cymru sy'n darparu cymorth busnes o'r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n cael ei ddarparu  gan Bartneriaeth Twf Cymru (PTC), partneriaeth o Busnes Mewn Ffocws, Antur Teifi a Peninsula Enterprise (PE).

Bydd y Rheolwyr Perthynas yn gweithio dros gyfnod o amser gyda chleientiaid "Twf Uchel" a ‘u hadnabuwyd ynghyd a rhai a’u hunan gynhyrchiwyd, i'w cynorthwyo yn y broses o dyfu eu busnes yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys busnesau newydd a rhai sy’n bodoli eisoes.

Bydd eu profiad ymarferol hanfodol a helaeth blaenorol  a’i gafwyd drwy redeg busnes ei hun neu o reoli ar lefel uwch, rhwydweithiau cymorth datblygedig, brwdfrydedd ac egni yn hanfodol i ddarparu gwasanaeth ymarferol a clodwiw i gleientiaid.


Rhai o’r nodweddion allweddol fydd gan y Rheolwyr Perthynas yw:

- Y gallu i weithio gydag empathi ac ar y cyd â pherchnogion Busnesau, Cyfarwyddwyr ac Uwch Reolwyr i gynorthwyo gyda chymorth busnes ar lefel uchel
- Yn medru dangos strategaethau busnes perthnasol, cynlluniau a modelau trwy brofiad blaenorol ei hun naill ai fel perchennog busnes neu ar lefel uwch reolwr
- Dealltwriaeth o gylchoedd bywyd busnes i adnabod rhwystrau i dwf a'r gallu i gyfathrebu ‘r rhain trwy gyfrwng offer diagnostig a thystiolaeth cefnogol a phenodol eraill
- Y gallu i gyflwyno cyfeiriad strategol newydd mewn ffordd ddeniadol i gleientiaid i’w cynorthwyo yn eu huchelgais i dyfu

- Yn meddu ar rwydwaith datblygedig o bartneriaid cymorth busnes yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus
- Arddull moesegol a gonest ar gyfer pob ymwneud â chleientiaid

Am fwy o wybodaeth am y rôl, darllenwch y disgrifiad swydd.

Mae Busnes mewn Ffocws yn cadw’r hawl i newid y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ar unrhyw adeg.  Edrychwch ar wefan y cwmni i gael y dyddiad cau mwyaf diweddar.

Sylwer fod gennym gyfleoedd cyflogaeth cyffrous eraill o fewn gwasanaeth Busnes Cymru.

Mae Busnes mewn Ffocws yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth cyfle cyfartal na fydd yn gofyn i ymgeiswyr am unrhyw ffi o flaen llaw nac yn cynnig swydd heb ddilyn proses recriwtio.  Ni ddylai Asiantaethau ymateb na chysylltu â ni ynghylch y swydd wag hon.

 

Do you have what it takes to support Welsh SME’s to deliver their growth ambitions?

Role: Relationship Manager, Business Wales

Location: Pencod, Bridgend

Area covered: South West Wales (from Swansea to Rhondda Cynon Taff)

Salary: up to £42,500 per annum

Hours: full-time, 37.5 hours per week (part-time hours may be considered for the right candidate)

Number of vacancies: 2

Relationship Managers form key elements for Business Wales service that provides first class business support to Welsh SMEs on behalf of the Welsh Government, funded by the European Regional Development Fund and delivered by Growth Partnership Wales (GPW), a partnership of Business in Focus, Antur Teifi and Peninsula Enterprise (PE).

Relationship Managers will work over a period of time with identified and self generated “High Growth” clients to assist them in the process of growing their business in Wales. This will include new and existing businesses.
Their essential and extensive “hands on” previous business experience gained by running own business or management at a senior level, developed support networks, enthusiasm and drive will be crucial to deliver a practical and credible service to clients.

Some of the key attributes that Relationship Managers will possess are:

- The ability to work empathetically and collaboratively with Business owners, Directors and Senior Managers to assist in high level business support

- Can demonstrate relevant business strategies, plans and models through own previous experience either as a business owner or at a senior manager level

- Understanding of business lifecycles to identify barriers to growth and the ability to communicate these via diagnostic tools and other specific supporting evidence

- Ability to present new strategic direction in an engaging manner to clients to assist in their ambition to grow

- Will possess a well developed network of private and public sector business support  partners

- An ethical and honest approach to all client interactions

For more information about the role please refer to the job description.

Business in Focus reserves the right to change the closing date for applications at any given time. Please check the Company’s website for the most up to date deadline.

Please be advised that we have other exciting employment opportunities within the Business Wales service.

Business in Focus is equal opportunity employer and service provider that will not ask candidates for any upfront fee or offer the role without following a recruitment process. Agencies need not respond or contact in relation to this vacancy.