Employment Support Worker & Administrator / Gweithiwr Cymorth Cyflogaeth a Gweinyddwr

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£15,877 p.a.
Posted
01 Dec 2016
Closes
04 Jan 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Employment Support Worker & Administrator (Ref: ESWA-162)

£15,877 p.a. (FTE = £19,847) 28 hours per week

Fixed Term Contract until 1 January 2018

Cardiff

Closing date: 4th January 2016

Do you have substantial experience of successfully recruiting and supporting very disadvantaged people into employment and a proven ability to work with people with multiple and complex needs? Are you ready for a working life that’s varied and rewarding and provides an opportunity for both personal and professional growth? Then join us as an Employment Support Worker & Administrator and you could soon be putting your skills and experience to excellent use.

A well-established charity that helps ex-offenders and disadvantaged people to move their lives forward, St. Giles Trust offers support to help people overcome any issue that might be holding them back. Our Welsh office is working on an ESF/SFA funded project called ‘Working Out’ that provides skills and support for unemployed disadvantaged families in Cardiff and the Vale of Glamorgan. The project’s aim is to enhance participants’ chances of gaining employment through motivation and encouragement with accredited training and help with developing employment skills. It's here that we need your help.


What you will be doing:

 • Engaging with, supporting and developing excellent relationships with a caseload of clients, producing realistic learning and employment plans for each individual and carrying out regular reviews.
 • Providing day-to-day supervision of peer advisors and taking overall responsibility for project delivery when the line manager is absent.
 • Identifying and developing training and employment opportunities that motivate clients and help them progress and liaising with colleagues, trainers and external agencies.
 • Providing general administrative support, including maintaining accurate records and communicating information using office systems and equipment.
 • Collecting and collating data, including monthly monitoring, and undertaking tracking of participants moving on from the project.

And what you will need:

 • A good awareness of the issues faced by the client group and a demonstrable track record of managing a caseload of participants and achieving set targets for training and employment progression.
 • Knowledge of matrix standards and safeguarding practices and policies and the ability to promote safeguarding among clients and colleagues alike and implement quality assurance measures.
 • The ability to develop and maintain positive working relationships with employers, partners and other external organisations, in order to expand the opportunities available to the project’s participants.
 • Flexibility and a creative and collaborative approach to planning programmes and a range of activities and experience of setting up and running systems to monitor, evidence and report on progress.
 • Strong IT skill, including proficiency using Microsoft Word, Excel and Outlook in a similar environment and a proven ability to work with case management databases (we use Meganexus) on a daily basis.

In return you can expect a competitive salary and generous leave allowance, staff pension scheme, flexible working, a mentoring programme, an advice & counseling service, childcare vouchers, season ticket loan and much more besides.

 

Gweithiwr Cymorth Cyflogaeth a Gweinyddwr (Cyf: ESWA-162)

£15,877 y flwyddyn (Cyfwerth ag Amser Llawn  = £19,847) 28 awr yr wythnos

Contract Tymor Sefydlog tan 1 Ionawr 2018

Caerdydd

Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2016

Oes gennych chi brofiad sylweddol o recriwtio a chefnogi pobl sydd o dan anfantais fawr i gael gwaith ac a allwch chi ddangos y gallu i weithio gyda phobl ag anghenion lluosog a chymhleth? Ydych chi’n barod am yrfa amrywiol sy’n werth ei gwneud sy’n rhoi cyfle i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol?

Yna ymunwch â ni fel Gweithiwr Cymorth Cyflogaeth a Gweinyddwr a gallech yn fuan iawn roi eich sgiliau a’ch profiad ar waith.

Mae Ymddiriedolaeth St. Giles, elusen sydd wedi ei sefydlu ers tro’n helpu cyn droseddwyr a phobl dan anfantais i symud eu bywydau yn eu blaen. Mae’n helpu pobl i oresgyn unrhyw broblem a allai eu dal yn ôl. Mae ein swyddfa yng Nghymru’n gweithio ar brosiect sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau o’r enw ‘Working Out’ sy’n darparu sgiliau a chefnogaeth i deuluoedd di-waith dan anfantais yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Nod y prosiect yw gwella cyfleoedd pobl o gael gwaith drwy eu cymell a’u hannog, gan gynnig hyfforddiant achrededig a chymorth i ddatblygu sgiliau cyflogaeth. Dyma lle mae angen eich cymorth chi arnom.

Beth fyddwch yn ei wneud:

 • Gweithio gyda, cefnogi a datblygu perthnasoedd rhagorol gyda llwyth achosion o gleientiaid, gan baratoi cynlluniau dysgu a chyflogaeth realistig ar gyfer pob unigolyn a chynnal adolygiadau rheolaidd.
 • Goruchwylio cyd gynghorwyr o ddydd i ddydd ac ysgwyddo cyfrifoldeb cyffredinol am ddarparu’r prosiect pan fo’r rheolwr llinell yn absennol
 • Nodi a datblygu cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth sy’n ysgogi cleientiaid ac yn eu helpu i ddatblygu a chysylltu â chydweithwyr, hyfforddwyr ac asiantaethau allanol.
 • Darparu cymorth gweinyddol cyffredinol, yn cynnwys cynnal cofnodion cywir a chyfleu gwybodaeth drwy systemau ac offer swyddfa.
 • Casglu a choladu data, yn cynnwys monitro bob mis, ac olrhain cyfranogwyr sy’n symud ymlaen o’r prosiect.

A beth fydd ei angen arnoch:

 • Ymwybyddiaeth dda o’r problemau a wynebir gan y grŵp cleientiaid a gallu dangos hanes o reoli llwyth achosion o gyfranogwyr a chyrraedd targedau a osodwyd ar gyfer datblygu hyfforddiant a chyflogaeth.
 • Gwybodaeth am safonau matrics ac arferion a pholisïau diogelu a’r gallu i hybu diogelwch ymysg cleientiaid a chydweithwyr fel ei gilydd a gweithredu mesurau sicrwydd ansawdd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda chyflogwyr, partneriaid a sefydliadau allanol eraill, er mwyn ehangu’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rhai sy’n cymryd rhan yn y prosiect.
 • Hyblygrwydd a dull creadigol a chydweithredol tuag at gynllunio rhaglenni a nifer o weithgareddau a phrofiad o sefydlu a rhedeg systemau i fonitro, rhoi tystiolaeth ac adrodd ar gynnydd.
 • Sgiliau TG cadarn, yn cynnwys gallu defnyddio Microsoft Word, Excel ac Outlook mewn amgylchedd tebyg a gallu dangos y gallu i weithio gyda chronfeydd data rheoli achosion (defnyddir Meganexus) yn feunyddiol.

Gallwch ddisgwyl cyflog cystadleuol a lwfans gwyliau hael, cynllun pensiwn staff, patrwm gwaith hyblyg, rhaglen fentora, a gwasanaeth cynghori a chwnsela, talebion gofal plant, benthyg tocyn tymor a llawer mwy.