Cymorthydd Addysgu sy’n siarad Cymraeg yn Sir y Fflint

Location
Flintshire
Salary
£80 - £130 per day
Posted
25 Nov 2016
Closes
23 Dec 2016
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Cymorthydd Addysgu sy’n siarad Cymraeg yn Sir y Fflint.

Rydyn ar hyn o bryd yn ricriwtio cymorthydd addysgu awyddus, sy’n siarad Cymraeg yn rhugl, i weithio mewn ysgolion yn Sir y Fflint.  Mae angen cymhorthydd addysgu profiadol i weithio trwy gyfrwng  y Gymraeg mewn ysgolion penodedig Cymraeg. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster cymhorthydd addysgu, ond fe ystyrir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â phrofiad helaeth o weithio gyda phlant ifanc, mewn dosbarth neu mewn lleoliad sy’n cynnig cefnogaeth.

Byddai gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i ymdopi gyda dysgwyr ag iddynt amrywiaethau o anghenion, gan gynnwys  anghenion addysgol, emosiynol a chymdeithasol ac yn  medru rheoli sefyllfaoedd heriol yn annibynnol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus natur garedig a chydymdeimladol, agwedd gyfrifol a’r gallu i fod yn amyneddgar a phendant, pan fo’r angen.

Bydd y cyfrifoldebau yn cynnwys (ond ddim yn benodol bob tro):

 • arolygu a chynnig cefnogaeth benodol ar gyfer y dysgwyr, gan sicrhau  diogelwch a mynediad i weithgareddau dysgu;
 • cynnig cymorth wrth ddatblygu a sefydlu cynlluniau addysgol/ymddygiadol a rhaglenni gofal personol;
 • parhau’n amyneddgar a thawel, ond gan defnyddio dull cryf a phendant pan fo’r angen;
 • adnabod sbardunau a rheoli sefyllfaoedd heriol yn effeithiol;
 • sefydlu perthynas bositif a chefnogol gyda’r dysgwyr a rhyngweithio pan fo’r angen am hynny gan y dysgwyr;
 • defnyddio canmoliaeth ac anogaeth i helpu’r dysgwyr i weithio ar dasgau;
 • sefydlu polisiau a strategaethau cytunedig mewn cydweithrediad â’r athro/athrawes, i gyflawni nodau dysgu;
 • hybu ymddygiad da, delio’n brydlon â digwyddiadau, a hynny yn unol â pholisi sydd wedi ei sefydlu’n barod, ac annog y dysgwyr i fod yn gyfrifol am ei ymddygiad ei hun;
 •    cynnig cymorth i’r dysgwyr a’i addysgu trwy gyfrwng anogaeth ac atgyfnerthu   

     hunan-werth a hyder ym mhob tasg:

 • monitro ymatebion y dysgwyr i weithgareddau dysgu a chofnodi cyrhaeddiadau/datblygiadau fel bo’r angen;
 • cynnig adborth rheolaidd i’r athro/athrawes neu weithwyr proffesiynol eraill  ar ddysgu a datblygiad y dysgwyr.
 • y gallu i adeiladu perthynas broffesiynol gyda staff a dysgwyr.


Yn Excell Supply rydyn yn sicrhau ein bod yn gwrando ar bob un o’n hymgeiswyr, ac yn cydweithio gyda chi i gyfarfod eich anghenion. Rydyn yn adeiladu ein tîm o arbenigwyr addysgol yn barhaol, ac yn chwilio am gymorthyddion addysgu i ymuno â’n tïm.

Wrth ymuno â’r tîm Excell byddwch yn derbyn y canlynol:

 • Rheolwr Cyfrif penodol sydd â’r wybodaeth am eich ysgolion lleol.
 • DPP (Datblygiad Proffesiynol Parhaus) yn rhad ac am ddim, gan gynnwys gweithdai ymarferol gan benaethiaid.
 • Mentora Proffesiynol.
 • Graddfeydd tâl cystadleuol iawn (telir yn wythnosol).
 • Bod yn rhan o fusnes cyflogadwyaeth ag enw da iddo.
 • Ystyriaethau ar gyfer cyfleoedd tymor hir.
 • Mynediad i becyn ‘Gwobrwyo Rhagoriaeth’ a chynllun ‘Argymell Ffrind’
 • Mynediad i’n gwobr ‘Person dros dro gorau’r tymor’.

Os ydych o’r farn bod y sgiliau gennych ar gyfer y rôl uchod, ymgeisiwch nawr. Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos wedi’r dyddiad cau, yna dylech gasglu nad ydych wedi bod yn llwyddiannus ar yr achlysur hwn.