Work Based Assessor in Electro-Technical BLUA42551

Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
£24,400 - £27,773 per annum
Posted
22 Nov 2016
Closes
07 Dec 2016
Ref
BLUA42551
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Within the role, you will assess the full range of Electro-Technical NVQ’s at Levels 2 & 3 and conduct Training Needs Analysis for candidates in the workplace. Enrolling them on appropriate courses and providing coaching, mentoring and learning opportunities, you will be responsible for monitoring candidate’s progress towards qualifications, giving constructive feedback and helping them to provide a portfolio of evidence.

In order to be successful in this role, candidates must possess or be working towards an Assessor Qualification and hold a professionally relevant qualification at Level 3 as a minimum. With an outgoing and positive, supportive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards.

You do need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of working directly with External Verifiers and Awarding Bodies are highly desirable, as are those who have previously liaised with Managers in industry and commerce.

The ability to speak fluent Welsh is desirable for this post.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 7/12/2016

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Aseswr Dysgu yn y Gwaith – Electro-Dechnegol

Cyflog £24,400 - £27,773 y flwyddyn

Parhaol, Llawn Amser

Ein cleientyw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Yn y swydd hon bydd gofyn i chi asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefelau 2 a 3 a dadansoddi anghenion hyfforddi ymgeiswyr yn y gweithle.Byddwch yn eu cofrestru ar gyrsiau priodol ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer mentora a dysgu iddynt, yn ogystal â bod yn gyfrifol am fonitro eu cynnydd tuag at ennill eu cymwysterau, gan roi adborth adeiladol iddynt a’u helpu i ddarparu portffolio tystiolaeth.

I lwyddo yn y swydd bydd rhaid i chi fod yn gweithio tuag at gymhwyster Aseswr a bydd gennych gymhwyster proffesiynol perthnasol Lefel 3 fan leiaf.Bydd gennych natur allblyg, gadarnhaol a

chefnogol a byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal ac i ddatblygu safonau ansawdd.

Bydd gofyn i chi allu cymell eich hun a bod gennych sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cwblhau tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Mae’n rhaid bod gennych drwydded yrru ddilys a’ch cludiant eich hun.

Byddai’n dra dymunol petai gennych brofiad o weithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu, yn ogystal â phrofiad o fod wedi cysylltu â rheolwyr diwydiant amasnach.

Mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

DBS.

Dyddiad Cau: 7/12/2016

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.