Cy farwyddwr y Gwasanaethau Amgylcheddol

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£112,267 - £120,790
Posted
18 Aug 2014
Closes
15 Sep 2014
Ref
224291069-01.a
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cy farwyddwr y Gwasanaethau Amgylcheddol
Cyflog: £112,267 - £120,790

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar sy'n ceisio gwella'n barhaus ac mae wedi ymrwymo i gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno gwasanaethau o'r radd flaenaf.

Mae rhan bwysig iawn gan ein hadran Gwasanaethau Technegol yn
ansawdd bywyd ein Sir, ac mae ein trigolion yn dweud wrthym fod cadw
ein Sir yn lân a gwyrdd yn un o’u prif flaenoriaethau.

Fel un o awdurdodau lleol mwyaf Cymru, mae Sir Gaerfyrddin yn wynebu
rhai o’i heriau anoddaf ar hyn o bryd, felly rydym yn chwilio am unigolyn
deinamig, arloesol, sydd â meddwl masnachol ac ymrwymiad cryf i drawsnewid gwasanaethau er budd y cyhoedd. Yn rhan o’r trawsnewid hwn, mae portffolio Gwasanaethau Technegol yn cael ei adolygu ac mae’n bosib y bydd yn cynnwys, er enghraifft, swyddogaeth Gynllunio yr Awdurdod yn y dyfodol.

Ai chi yw Cyfarwyddwr newydd ein Gwasanaethau Amgylcheddol? Os
ydych, bydd gennych lawer o egni a phenderfyniad, a phrofiad
llwyddiannus o arwain a rheoli’n strategol o fewn sefydliad a chanddo sawl
swyddogaeth ac sy’n debyg o ran cwmpas a chymhlethdod. Byddwch wedi
datblygu dealltwriaeth o sbardunau strategol y gwasanaethau y byddwch
chi’n gyfrifol amdanynt. Yn bwysicaf oll, byddwch yn gwybod beth yw
gwasanaethau o’r radd flaenaf a sut i helpu eich staff i gyflawni’r safonau
hyn o fewn amgylchedd sy’n gofyn llawer.


Os ydych chi’n credu mai chi yw’r ymgeisydd rhagorol yr ydym yn chwilio
amdano/amdani, byddem yn falch iawn o glywed gennych! Yn arbennig,
rydym yn croesawu ceisiadau gan ferched ac ymgeiswyr o'r lleiafrifoedd
ethnig, gan nad yw'r grwpiau hyn wedi'u cynyrchioli'n ddigonol ymhlith
rheolwyr Cyngor Sir Caerfyrddin.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Mark James, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin.

I gael pecyn ymgeisio ewch i gwefan.

Dyddiad Cau: 9fed Medi 2014

Ar ôl llenwi'r ffurflen gais, dylid ei hanfon at:
Paul Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol
(Rheoli Pobl a Pherfformiad), Adeilad 14,
Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB.

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob unigolyn cymwys beth bynnag fo'u hil, anabledd, crefydd neu gred, oedran, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd neu famolaeth, statws priodasol neu bartneriaeth sifil. Bydd pob penodiad yn cael ei wneud ar sail teilyngdod.